ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Στοιχεία της Aριθμητικής και Aλγέβρης (Ιένα, 1800)

pdf16

view

Εξώφυλλο
 Χαιρετισμός
 Τω εντευξομένω
 Εισαγωγή
 Περί Προσθέσεως
 Περί Αφαιρέσεως
 Περί Καταφατικών, και Αποφατικών Ποσοτήτων
 Περί Αλγεβρικών Αριθμών
 Περί Αφαιρέσεως των Καταφατικών και Αποφατικών αριθμών
 Περί Πολλαπλασιασμού
 Περί Πολλαπλασιασμού μετά αλγεβρικών αριθμών
 Περί Πολλαπλασιασμού μετά Καταφατικών και Αποφατικών Αριθμών
 Περί Διαιρέσεως
 Περί Διαιρέσεως μετά αλγεβρικών αριθμών
 Περί Διαιρέσεως μετά Καταφατικών και Αποφατικών αριθμών 
 Όπως ευρίσκονται παντός αριθμού οι απλοί παράγοντες
 Οποιωνούν δύω αριθμών τον μέγιστον κοινόν Διαιρέτην ευρίσκειν
 Περί Κλασμάτων 
 Περί Προσθέσεως των κλασμάτων
 Περί της των κλασμάτων Αφαιρέσεως
 Περί του των Κλασμάτων Πολλαπλασιασμού
 Περί της των Κλασμάτων Διαιρέσεως
 Βάσανος του Πολλαπλασιασμού των κλασμάτων
 Βάσανος της Διαιρέσεως των κλασμάτων
 Περί των Δεκαδικών Κλασμάτων 
 Περί Προσθέσεως και Αφαιρέσεως αυτών
 Περί Πολλαπλασιασμού αυτών
 Περί Διαιρέσεως αυτών
 Περί των Τετραγώνων, και Κυβικών Αριθμών
 Περί της τούτων Προσθέσεως και Αφαιρέσεως 
 Περί Πολλαπλασιασμού τούτων
 Περί Διαιρέσεως των Δυνάμεων
 Περί λύσεως των Κλασμάτων εις απείρους Σειράς
 Περί Λόγων
 Περί Αριθμητικού Λόγου
 Περί Αριθμητικής Αναλογίας
 Περί Αριθμητικής Προόδου
 Περί Γεωμετρικού Λόγου
 Περί Γεωμετρικής Αναλογίας
 Περί της των τριών Μεθόδου και των λοιπών
 Περί της Γεωμετρικής Προόδου
 Περί του Απείρου
 Περί της των Ριζών Εξαγωγής
 Πλατυτέρα Θεωρία των Ριζικών, αλόγωντε και αδυνάτων Ποσοτήτων
 Περί της τούτων Προσθέσεως και Αφαιρέσεως 
 Περί πολλαπλασιασμού των Ριζικών Ποσοτήτων
 Περί Διαιρέσεως των Ριζικών Ποσοτήτων
 Περί Λογαρίθμων
 Περί Συνδυασμού
 Περί των Εξισώσεων
 Περί του β' βαθμού αυτών
 Περί των Κυβικών Εξισώσεων, και περί των υπερτέρων Εξισώσεων εν γένει
 Σημείωσις
 Παροράματα
 Πίναξ Κεφαλαιώδης

Ιένα
1800