ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Γεωμετρίας Eυκλείδου Στοιχεία [Τόμος Β'] (Βιέννη, 1820)

pdf16

view

Εξώφυλλο
 Προοίμιον: Προς τους φιλαναγνώστας
 Γεωμετρίας Ευκλείδου Στοιχεία
 Βιβλίον Α'. Ορισμοί
 Βιβλίον Β'. 
 Βιβλίον Γ'. Όροι
 Βιβλίον Δ'. Όροι
 Βιβλίον Ε'. Όροι
 Βιβλίον ΣΤ'. Όροι
 Βιβλίον ΙΑ' και Στερεών Α'. Όροι
 Βιβλίον ΙΒ' και Στερεών Β'. Όροι
 Παροράματα
 Πίνακες σχημάτων

Βιέννη
1820