ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

κανόνες φιλοσοφείν του Νεύτωνα

αποτελούν τον καθή­κοντα λόγο, σύμφωνα με τον οποίο πρέπει να εξετάζονται τα φαινόμενα της φύσης από όσους θέλουν να φιλοσοφούν ορθώς. Είναι οι εξής: α) Δεν θα πρέπει να θεω­ρήσουμε περισσότερες αιτίες των φυσικών πραγμάτων, από όσες είναι αληθείς και ικανές προς την ανάπτυξη των φαινομένων. β) Τα ομογενή αποτελέσματα έχουν τις αυτές αιτίες. γ) Οι ιδιότητες των σωμάτων, που δεν αυξάνονται και δεν μειώνο­νται αλά παραμένουν πάντοτε οι αυτές, σε όλα τα σώματα που εμείς πειραματικά εξετάζουμε, εκλαμβάνονται ως κοινές ιδιότητες των σωμάτων.

6-10