Μαθητές

αρχιεπίσκοπος Ελασσώνος, 1798-1809, [Τ.Ε., Α΄, 110]