Μαθητές

σπούδασε 5 χρόνια το β΄ μισό του 16ου αιώνα, († μετά το 1552), [Σάθας ΝΦ., σ. 229], [E. Legrand BH, I, σ. 185-7].