Μαθητές

[Β.Α. Μαργαρίτου, Συνοπτική ιστορία και τοπογραφία Θεοδοσιουπόλεως, Κων/πολις 1911]