Χειρόγραφα

14) Εις γεωγραφίαν και πρότερον εις θεωρίαν σφαιρικήν εισαγωγικωτέρα σύνοψις σοφωτάτου Κορυδαλέως
Γεωγραφία
1601
1700
Άγνωστος
Άγνωστες
Άγνωστη
Δεν έχει εκδοθεί
Άγιον Όρος. Μονή Ξενοφώντος.
Κατάλογος των εν ταις βιβλιοθήκαις του Αγίου Όρους Ελληνικών κωδίκων υπό Σπυρ. Λάμπρου. Τόμος Α', Μέρος Α' Βιβλιοθήκαι: Πρωτάτου, Αγίας Άννης, Αγίου Παύλου, Χιλιανταρίου, Ζωγράφου, Κωνσταμονίτου-Γρηγορίου-Ξενοφώντος. Εν Αθήναις 1888
740.-38
Κωδ. Χαρτί εις 8ον. 17ου αι.
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
ΒΒ 1104