Χειρόγραφα

Του σοφωτάτου Θεοφίλου του Κορυδαλλέως προλεγόμενα εν τω Περί ψυχής, επομένης της ψυχολογίας αυτού όλης.
Μεταφυσική
1601
1700
Άγνωστος
Άγνωστες
Άγνωστη
Δεν έχει εκδοθεί
Άγιον Όρος. Μονή Γρηγορίου.
Κατάλογος των εν ταις βιβλιοθήκαις του Αγίου Όρους Ελληνικών κωδίκων υπό Σπυρ. Λάμπρου. Τόμος Α', Μέρος Α' Βιβλιοθήκαι: Πρωτάτου, Αγίας Άννης, Αγίου Παύλου, Χιλιανταρίου, Ζωγράφου, Κωνσταμονίτου-Γρηγορίου-Ξενοφώντος. Εν Αθήναις 1888
642.-95
Κωδ. Χαρτί εις 8ον. 17ου αι.
Αριστοτέλης, Περί Ψυχής
ΒΒ 1104