ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Ιδιωτικό Φροντιστήρο (Collegia) Πατάβιου.
Πατάβιο
Φιλογενείς και φιλόμουσοι Έλληνες.
Κωττούνιος Ιωάννης, μετά το 1637– , (=1658).
Νικόλαος Πέτρος (Πέτρειος), Κερκυραίος ,α΄μισό 16ου αιώνα, σπούδασε φιλοσοφία.
Συντηρούνταν από κληροδοτήματα και δωρεές. Κληροδότημα Πέτρου Γαφράνου (για υποτροφίες), [ Τ.Ε, Β΄,467-468]. Κληροδότημα Λατίνου αρχιεπισκόπου Λιβίου Ποδοκατάρου, [Σάθας ΝΦ. 227], [Τ.Ε,Β΄, 468]. Ιάκωβος Κόκκος, ίδρυση στο Πατάβιο φροντιστήριο για 4 Κερκυραίους μαθητές, [Τ.Ε, Β΄,468]. Εισοδήματα για 24 υπότροφους, [Τ.Ε, Β΄,468].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.