ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Μουσείο Αρρένων και Παρθεναγωγείο Αγυιάς
Αγυιά
Τέλος 18ου αιώνα ή αρχές 19ου αιώνα.
Κάποιος πλούσιος κάτοικος [Τ.Ε., Α΄, 213], [ΔΙΕΕ. Γ΄, 1928 (Νέα Σειρά), σ. 141-143].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.