ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Βελβενδού
Βελβενδός
Κατά το τελευταίο τέταρτο του 18ου αιώνα.
Κλείσιμο με την επανάσταση. 1828, Επαναλειτουργία. 1912, προάγεται σε ημιγυμνάσιο.
Ιωανάς Σπερμιώτης, 1780-1790 και 1797-1799, πρώτος διδάσκαλος Γεώργιος Λούϊος, 1790-1797 και 1799-1814 Γεώργιος Σακελλάριος, 1815, [Τ.Ε., Α', 103], [R. Nicolai, Geschichte d. Neugriechischen Literatur, σ. 154] Νικόλαος Χατζή Τριανταφύλλου, 1815-1820, παπαδιδάσκαλος, [Τ.Ε., Α΄, 103], [ΛΕ, 1820, σ. 457]. Γεώργιος Γκολετίδης, 1845, ελληνοδιδάσκαλος Παπαευθύμιος, 1845, δημοδιδάσκαλος
Δημήτριος Ι. Μπίρδας, 1815-1820

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.