ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Οδός Mαθηματικής, τόμος Α' (Βενετία, 1749)

pdf16

view
 • Εικόνα Μπαλάνου Βασιλόπουλου
 • Επιγραμματικά περιεχόμενα των τόμων
 • Εξώφυλλο
 •  Χαιρετισμός Μπαλάνου Βασιλόπουλου
 •  Κατάλογος συνδρομητών
 •  Προοίμιον
 •  Προοιμιακή ιστορία των Μαθηματικών
 •  Επιγράμματα
 •  Πίναξ των όρων και προτάσεων εκάστου βιβλίου
 •  Έκθεσις ακριβεστέρα των του Ευκλείδου στοιχείων
 •  Προοίμιον
 •  Συντομωτέρα ερμηνεία των όρων του α' βιβλίου Ευκλείδου
 •  Συντομωτέρα ερμηνεία των προτάσεων του α' βιβλίου 
 •  Ερμηνεία των όρων του β' βιβλίου 
 •  Ερμηνεία των όρων του γ' βιβλίου 
 •  Ερμηνεία των όρων του δ' βιβλίου 
 •  Ερμηνεία των όρων του ε' βιβλίου 
 •  Ερμηνεία των όρων του στ' βιβλίου 
 •  Ερμηνεία των όρων του ζ' βιβλίου 
 •  Ερμηνεία των προτάσεων του η' βιβλίου 
 •  Ερμηνεία των προτάσεων του θ' βιβλίου 
 •  Ερμηνεία των όρων του ια' - και α' των στερεών - βιβλίου 
 •  Ερμηνεία των προτάσεων του ιβ'- και β' των στερεών - βιβλίου
 •  Ερμηνεία των προτάσεων του ιγ' - και γ' των στερεών - βιβλίου
 •  Ερμηνεία των προτάσεων του ιδ' - και δ' των στερεών - βιβλίου
 •  Ερμηνεία των προτάσεων του ιε' - και ε' των στερεών - βιβλίου
 •  Σύντομος ερμηνεία περί σφαιρικών ζητημάτων κατά Θεοδόσιον τον Τριπολίτην
 •  Βιβλίον Πρώτον
 •  Βιβλίον Δεύτερον
 •  Βιβλίον Τρίτον
 •  Πίναξ παραδρομών
Βενετία
1749