ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Αχρίδος
Αχρίδα
πριν το 1754
Η σχολή λειτούργησε μέχρι το 1913.
Δημήτριος, 1817, [Τ.Ε., Α΄, 102], [Κατάλογος συνδρομητών, Ερμήλον και προ διοίκησις εις 16ον, σ. 461α΄].
Χατζής Φώτης εκ Νέων Πατρών, 7 Φεβρουαρίου 1754, Δωρεά [Τ.Ε., Α΄, 102].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.