Διδάσκαλοι

διάκονος, προσωρινός διδάσκαλος [Τ.Ε.,Α΄,241]