Διδάσκαλοι

[Τ.Ε.,Α΄,43, σημ.1], [ΕΘ, σ.444], [Γεδεών, ΕΑ., 1890, σ.210-], [Γεδεών, ΧΠΑ, σ.81-82], [Γεδεών, εορτολόγιο Κων/πολίτου προσκυνητού, 1904], [Γ. Π. Γεωργιάδη, ο εν Γαλατά ιερός ναός του Αγίου Ιωάννου των Χίων, σ.201-211]