Διδάσκαλοι

1810
1810. [Τ.Ε., Α΄,39] , [Ιστορία της πόλης από τον Γεώργιο Σακάρη, Αθ. 1919, σ. 73]