Διδάσκαλοι

πριν το 1806 [Τ.Ε,Α΄,31] , [ΔΙΕΕ, τομ.Θ΄,1926, σ.28], [Γεδεών, ΕΑ, 1900 σ.(85-100) , (142-155)]