Διδάσκαλοι

1815
1836
εκ Μηλιού (Γανοχώρων), 1815-1817 και 1820-1836