Χειρόγραφα

Γεωμετρία νέα τάξει τε και μεθόδω λατινιστί συντεθείσα παρά κυρίου Οκταβιανού Καμετίου, εις δε την Ελλάδα μετενεχθείσα φωνήν και προσφωνηθείσα τω εξοχωτάτω εν ιατροφιλοσόφοις κυρίω κυρίω Φιλίππω Γοβίω της Οθωμανικής αυλής αρχιατρώ περιβλέπτω παρά Δημητρίο
Γεωμετρία
1794
1794
Φιλιππούπολη
24x17
φφ. 39 +7 πίνακες
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Κατάλογος των Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, υπό Ιωάννου Σακκελίωνος, επιμελητού και Αλκιβιάδου Ι. Σακκελίωνος, εκτάκτου αναπληρωτού 1892.
1233
Χαρτί. Αψqδ Φιλιππούπολη
Οκταβιανός Καμέτιος, Γεωμετρία
ΒΒ 1134