Χειρόγραφα

α) Τρόπαιον εκ της Ελλαδικής Πανοπλίας κατά των οπαδών του Κοπερνίκου εν τρισί διαλόγοις φιλοπονηθέν παρά του διδασκάλου των επιστημών της εν Κωνσταντινουπόλει Πατριαρχικής σχολής Σεργίου Μακραίου. β) Στεφάνου Κομμητά, Πάρεργα ή κόσμου συντήρησις, εν δια
Αστρονομία
1797
1797
Άγνωστος
22x16
φφ. 90
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Κατάλογος των Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, υπό Ιωάννου Σακκελίωνος, επιμελητού και Αλκιβιάδου Ι. Σακκελίωνος, εκτάκτου αναπληρωτού 1892.
1228
Δεν αναφέρονται
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
ΒΒ 1134