Χειρόγραφα

β) Εις το Α', Β' και Γ' των Μετεωρολογικών του Αριστοτέλους Σχολαστικά Ζητήματα, εκδοθέντα παρά Γερασίμου ιερομονάχου Βλάχου του Κρητός, κήρυκος του ιερού Ευαγγελίου και κοινού κατ' αμφοτέρας τας διαλέκτους των επιστημών διδασκάλου. γ) Γεωργίου Κορεσίου,
Μετεωρολογία
1601
1630
Άγνωστος
23x16
φφ. 195
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Κατάλογος των Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, υπό Ιωάννου Σακκελίωνος, επιμελητού και Αλκιβιάδου Ι. Σακκελίωνος, εκτάκτου αναπληρωτού 1892.
1221
Αρχές 17ου αι.
Αριστοτέλης, Μετεωρολογικά
ΒΒ 1134