Χειρόγραφα

α) Του σοφωτάτου διδασκάλου της εν Κωνσταντινουπόλει Ακαδημίας του εκ Μυτιλήνης Δωροθέου, Εις άπασαν την Κορυδαλέως φυσικήν πραγματείαν. β) Τεχνολογία της Μικράς Λογικής του λογιωτάτου Σουγδουρή κατ' ερωταπόκρισιν. γ) Θεωρίαι και παρατηρήσεις γραμματικα
Λογική-Φυσική
1767
1767
Άγνωστος
22x16
φφ. 98
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Κατάλογος των Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, υπό Ιωάννου Σακκελίωνος, επιμελητού και Αλκιβιάδου Ι. Σακκελίωνος, εκτάκτου αναπληρωτού 1892.
1154
Δεν αναφέρονται
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
ΒΒ 1134