ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Γυμνάσιο Λονδίνου1
(1) Δεν ξέρουμε αν πέτυχε την ίδρυσή του ή όχι ο Γεωργερίνης, που ενήργησε προς αυτόν τον σκοπό.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.