ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Ηρακλείου
Ηράκλειο, Κρήτη
Γεώργιος (Γρηγόριος), 1805 Ιωάννης Ελευθεραίος, πριν το 1827 Γεώργιος Βάος, πριν το 1827

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.