ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Ελληνική Σχολή Αγίου Νικολάου(1)
Άγιος Νικόλαος, Νεοχώρι
Η σχολή λειτουργούσε από το 1785 έως το 1804 [Τ.Ε.,Α΄,35]
Μισθός διδασκάλου 166 γρ. και 80 άσπρα [Τ.Ε.,Α΄,35], [Γεδεών, ΧΠΑ, σ.223]
(1). Δεν είναι σαφής η σχέση της με την «Σχολή Νεοχωρίου» γι’ αυτό και καταγράφηκαν ως ξεχωριστές σχολές.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.