ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Αγίου Γεωργίου (Κυπαρισσά)1
Άγιος Γεώργιος (Κυπαρισσάς)-Κωνσταντινούπολη
(1) Ο Ευαγγελίδης σημειώνει ότι αναφέρεται η σχολή από τους Γεδεών και Παρανίκα, [Τ.Ε., Α΄, 29].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.