ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Παρθεναγωγείο Σκοπού.
Σκοπός.
(1) Σχετικά με την σχολή βλέπε: [Τ.Ε., Α΄, 74], [Χριστοδούλου, η Θράκη και αι 40 Εκκλησίαι, σ.42-44].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.