Μαθητές

(ιερομόναχος), το1760-1769 ήταν διδάσκαλος στη «Σχολή Μοσχοπόλεως» [Τ.Ε, Α΄, 134].