Μαθητές

1795
1795 και (1821- ), [Τ.Ε.,Α΄, 53], [Γεδεών, Απομνημονεύματα, 146].