Μαθητές

[Τ.Ε.,Α΄, XXVI, 279], [Ν.Α.Βέης, ΕΕΒΣ, 1925, σ.122]