Διδάσκαλοι

1/11/1777 – , [Τ.Ε.,Α΄,202], [ΘΧ, ΑΘ.1930, σ.121-8], αυτός υπογράφει ως μάρτυρας στις 1/4/1795 [ΕΦ.1932, σ.626].