Διδάσκαλοι

μοναχός, [Τ.Ε.,Α΄,σ.36], [Γεδεών, ΧΠΑ,σ. 214],