Διδάσκαλοι

1800
1808
(1) , 1800-1808, [Δ. Πύρρου, Φαρμακοποιία, Κων/πολις, 1818]