Διδάσκαλοι

1752
1788
1752-1788 , ιερά ιστορία, στοιχεία αριθμητικής, γραφή, ανάγνωση, (84 γρ. ετησίως), [Τ.Ε.,Α΄, LXV], [Τ.Ε.,Α΄, 30