Χειρόγραφα

1) [Βικεντίου Δαμωδού] "Συνταγμάτιον της μεταφυσικής". 2) Ζητήματα μεταφυσικά εις την κοινήν διάλεκτον παρά Βικεντίου Δαμωδού, τα οποία προστίθενται εις την μεταφυσικήν, εις ακριβεστέραν ταύτης απόκρισιν.
Μεταφυσική
1701
1800
Άγνωστος
19x13,5
φφ. 162: 1) φφ. 1-69, 2) φφ. 70-162
Δεν έχει εκδοθεί
Βιβλιοθήκη του εν Κωνσταντινουπόλει Μετοχίου του Παναγίου Τάφου.
Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Ιεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, ήτοι Κατάλογος των εν ταις Βιβλιοθήκαις του αγιωτάτου αποστολικού τε και καθολικού ορθοδόξου πατριαρχικού θρόνου των Ιεροσολύμων και πάσης Παλαιστίνης αποκειμένων Ελληνικών Κωδίκων, Εν Πετρουπόλει 1899.
364
[ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ: Τόμος 4]
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλους συγγραφείς ή κείμενα
Άγνωστη