Χειρόγραφα

1) Γεώργιος Παχυμέρης, Επιτομή στον Αριστοτέλη - Φυσικά 2) Συμπλίκιος, Προλεγόμενα εις την φυσικήν Αριστοτέλους ακρόασιν. 3) Θεμίστιος, Παράφρασις εις το πρώτον της αποδεικτικής Αριστοτέλους.
Φυσική
1501
1600
Άγνωστος
26x18,5
1) 1r-2r, 2) 3r-10r, 3) 12r-27v
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστρίας
Herbert Hunger, Katalog der Griechischen Handschriften der Osterreichischen Nationalbibliothek, Wien 1961
Codices Philosophici et Philologici 110
Δεν αναφέρονται
Αριστοτέλης, Σιμπλίκιος, Θεμίστιος
Άγνωστη