Χειρόγραφα

Ματθαίου μοναχού περίληψις της Λογικής του Ευγενίου Βουλγάρεως
Λογική
1800
1800
1800-07-01 01:34:52
Άγνωστος
16x11,3
φφ. 1-133
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Παναγιώτου Γ. Νικολόπουλου, Περιγραφή χειρογράφων κωδίκων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος αριθμ. 3122 - 3369, Αθήναι 1996 ΕΒΕ
3343
Σημείωσις (του γραφέως) (φυλ. 124ν) Τέλος συν θεώ των δ΄ βιβλίων και της κατ' επιτομήν Λογικής κατά το αω' έτος εν μηνί Ιουλίω.
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλους συγγραφείς ή κείμενα
Άγνωστη