Χειρόγραφα

Ιατροσόφιον
Ιατρική
1823
1823
1823-10-02 01:34:52

Άγνωστος
16,6x11,1
φφ. Ι - ΙΙ + 1-492+Ι
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Παναγιώτου Γ. Νικολόπουλου, Περιγραφή χειρογράφων κωδίκων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος αριθμ. 3122 - 3369, Αθήναι 1996 ΕΒΕ
3331
Σημειώσεις (του γραφέως) (φυλ. 33): 1823 Οκτωμβρίου 2 γεώργιος κανάκος εκ Πελοποννισήου.
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλους συγγραφείς ή κείμενα
Άγνωστη