Χειρόγραφα

Ιατροσόφιον
Ιατρική
1701
1800
Άγνωστος
15,6x10,5
φφ. 1 - 32 (σσ. 1-64)
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Παναγιώτου Γ. Νικολόπουλου, Περιγραφή χειρογράφων κωδίκων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος αριθμ. 3122 - 3369, Αθήναι 1996 ΕΒΕ
3312
Σημειώσεις (φυλ. 15): libro benissimo del signor Nico. - (μονοκονδυλιά) Γεώργιος (;). Συνάπτεται φάκελος με σπάραγμα εκ φύλλου εκπεσόντος.
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλους συγγραφείς ή κείμενα
Άγνωστη