Χειρόγραφα

Εκ των του Μιχαήλ Εττμουλλέρου φιλοσόσου και διδασκάλου της ιατρικής επιστήμης εκ του Β' τόμου, μέρος Α΄, μεταφρασθέν εκ του Λατινικού ιδιώματος εις την απλήν των Ελλήνων φράσιν παρά Γεωργίου Ομήρου Σμυρναίου. Εν Σμύρνη, έτει σωτηρίω αψμε΄ Σεπτεμβρίω α'.
Αστρονομία-Ιατρική
1745
1745
1745-09-01 01:34:52
Άγνωστος
15,5x10
φφ. Ι - VIII + 1 - 366 + I, 1) 1-360, 2) 361-362, 3) 363
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Παναγιώτου Γ. Νικολόπουλου, Περιγραφή χειρογράφων κωδίκων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος αριθμ. 3122 - 3369, Αθήναι 1996 ΕΒΕ
3311
Σημειώσεις (φυλ. 1): Εκ των του τζόρτζη βασιλείου 1772 ενετίησι (;). Το 3 δια χειρός μεταγενεστέρας
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλους συγγραφείς ή κείμενα
Άγνωστη