Χειρόγραφα

1) Ιωάννου Πεδιασίμου, επιστασίαι μερικαί, εις τινά της αριθμητικής σαφηνίας δεόμενα. 2) Ήρωνος Αλεξανδρέως, Γεωμετρία.
Αριθμητική-Γεωμετρία
1501
1600
Άγνωστος
20x15,4
1) 1-4, 2) 6ν-31ν
Δεν έχει εκδοθεί
Αποστολική Βιβλιοθήκη Βατικανού
Bibliothecae Apostolocae Vaticanae, Codices Vaticani Graeci (1684-1744), recensuit Cyrus Giannelii. Bibliotheca Vaticana MCML
1727
Δεν αναφέρονται
Ήρων Αλεξανδρεύς
Άγνωστη