Χειρόγραφα

Θεοφίλου Κορυδαλέως, Έκθεσις της Λογικής πραγματείας κατ' ερωταπόκρισιν (διδασκάλου και μαθητού)
Λογική
1701
1800
Άγνωστος
23x16,5
φφ. 336: το έργο του τίτλου στα φφ. 232-300
Δεν έχει εκδοθεί
Βιβλιοθήκη της Μονής Υπεραγίας Θεοτόκου Ολυμπιωτίσσης. Ελασσώνα Θεσσαλίας
Σκουβαράς Ευάγγελος, Ολυμπιώτισσα. Περιγραφή και ιστορία της μονής. Κατάλογος των χφφ. Ακαδημία Αθηνών Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού. Αθήναι 1967
13
Δεν αναφέρονται
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλους συγγραφείς ή κείμενα
Άγνωστη