Χειρόγραφα

Εις άπασαν την φυσικήν πραγματείαν προοιμιακά Ζητήματα παρά Γερασίμου ιερομονάχου Βλάχου του Κρητός εκτεθέντα.
Φυσική
1640
1640
Κρήτη
21x15
φφ. 372
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Κατάλογος των Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, υπό Ιωάννου Σακκελίωνος, επιμελητού και Αλκιβιάδου Ι. Σακκελίωνος, εκτάκτου αναπληρωτού 1892.
1170
Δεν αναφέρονται
Αριστοτέλης, Είσοδος Φυσικής Ακροάσεως
ΒΒ 1134