ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Παρθεναγωγείο Βλαχ Σαράϊ
Βλαχ Σαράϊ
(1) Ιδρύθηκε αργότερα από την «Σχολή Βλαχ Σαράϊ». [Τ.Ε., Α΄,36]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.