ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Πολυγύρου.
Πολύγυρος Χαλκιδικής.
1
Λειτουργούσε το α' τέταρτο του 19ου αιώνα.
2
(1) Ιδρύθηκε την ίδια χρονιά με την "Σχολή Γαλατιστής"[Τ.Ε, Α', 109]. (2) Κατά το α' τέταρτο του 19ου αιώνα ,διδάσκαλος ήταν κάποιος ανώνυμος λαϊκός που ίσως ήταν φιλικός [Τ.Ε, Α', 137].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.