ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Φυσική δημώδης εις παύσιν της δεισιδαιμονίας (Βενετία, 1810)

pdf16

view

Εξώφυλλο
Προμετωπίδα
 Αφιέρωση
 Πρόλογος
 Τμήμα Α'. Περί Φυσικής εν γένει
 Τμήμα Β'. Περί της ποιότητος των σωμάτων
 Τμήμα Γ'. Περί της κινήσεως των σωμάτων
 Τμήμα Δ'. Περί των νόμων της κινήσεως
 Τμήμα Ε'. Περί της βαρύτητος των σωμάτων
 Τμήμα ΣΤ'. Περί του ύδατος
 Τμήμα Ζ'. Περί του αέρος
 Τμήμα Η'. Περί του ανέμου, και του ήχου
 Τμήμα Θ'. Περί του πυρός
 Τμήμα Ι'. Περί της ηλεκτρικής
 Τμήμα ΙΑ'. Περί των μετεώρων
 Τμήμα ΙΒ'. Περί των ουρανίων σωμάτων
 Τμήμα ΙΓ'. Περί του βασιλείου των ορυκτών
 Τμήμα ΙΔ'. Περί του βασιλείου των φυτών
 Τμήμα ΙΕ'. Περί του βασιλείου των ζώων
 Πίναξ των Κεφαλαιωδών Τμημάτων
Πίνακας

Βενετία
1810