ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Στοιχεία Φυσικής, τόμος Β' (Λειψία, 1767)

pdf16

view

Εξώφυλλο
 Πίναξ Κεφαλαιώδης
 ΚΕΦ. Α'. Περί φωτός και των ιδιοτήτων αυτού
 ΚΕΦ. Β΄. Περί της του Οφθαλμού κατασκευής
 ΚΕΦ. Γ'. Περί του πώς ορώμεν
 ΟΠΤΙΚΑ
 ΚΑΤΟΠΤΡΙΚΑ
 ΔΙΟΠΤΡΙΚΑ
 ΚΕΦ. ΙΖ'. Περί Πυρός
 ΚΕΦ. ΙΗ'. Περί Θερμότητος
 ΚΕΦ. ΙΘ'. Περί της εκ του Πυρός Εκτάσεως, εν ω και περί Θερμομέτρων
 ΚΕΦ. Κ'. Περί Αέρος
 ΚΕΦ. ΚΑ'. Περί Ατμοσφαίρας, Αεροβαρομέτρου, Αερονοτιδομέτρου, και Αντλίας πνευματικής
 ΚΕΦ. ΚΒ'. Περί Ψόφου, και Ψοφητικών Σωμάτων
 ΚΕΦ. ΚΓ'. Περί του υπό των ψοφούντων κινουμένου Αέρος
 ΚΕΦ. ΚΔ'. Περί Ηχούς, και Ωτίου
 ΚΕΦ. ΚΕ'. Περί Ύδατος
 ΚΕΦ. ΚΣΤ'. Περί του εξ Ύδατος Κρυστάλλου
 ΚΕΦ. ΚΖ'. Περί Μαγνήτιδος
 ΚΕΦ. ΚΗ'. Περί ηλεκτρικών Σωμάτων
 Έλεγχος των εν τη Βίβλω
 Σχήματα

Λειψία
1767