ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Επιτομή Φυσικής, τόμος Α' (Βιέννη, 1812)

pdf16

view

Εξώφυλλο
Προμετωπίδα
 Προοίμιον
 Πίναξ των εν τω πρώτω Τόμω περιεχομένων πραγμάτων
 Εισαγωγή εις την Φυσικήν
 1. Τι εστί Σώμα
 2. Τι εστίν αισθητός Κόσμος
 3. Τι εστί Φαινόμενον και Φύσις
 4. Τι εισί Νόμοι της Φύσεως
 5. Τι εστί Δύναμις
 6. Τι εστίν Υπόθεσις
 7. Τι εστί Παρατήρησις και Πείραμα
 8. Τι εστί Φυσική Παρασκευή
 9. Τι εστί Φυσική
 10. Ωφέλεια της Φυσικής
 Μέρος Α'. αναπτύσσον τας κοινάς ιδιότητας των σωμάτων μετά της διδασκαλίας περί της κινήσεως και ισορροπίας.
 ΚΕΦ. Α'. Περί των κοινών ιδιοτήτων των σωμάτων
 1. Τι είναι αι Κοιναί Ιδιότητες των σωμάτων, και ποίαι είναι
 2. Τί εστιν Έκτασις
 3. Τί εστι Σχήμα
 4. Τί εστι Διαίρεσις
 5. Τί εστι Πορώδες και Πόροι
 6. Τί εστιν Αδιαχώρητον
 7. Τί εστιν Ελαστικόν
 8. Τί εστι το Κινείσθαι και Κίνησις
 9. Νόμοι της Κινήσεως
 10. Τί εστι Βαρύτης
 11. Αιτία της Βαρύτητος και ενέργεια αυτής εις όλον το Σύστημα του Παντός
 12. Κοινή, απόλυτος, και ειδική βαρύτης
 13. Η βαρύτης των σωμάτων εν τω κενώ τόπω επίσης ενεργεί
 14. Διαφορά της κοινής βαρύτητος εις διαφόρους τόπους της γης
 15. Το Κρεμαστήριον αποδεικνύει την διαφοράν της κοινής βαρύτητος εις διαφόρους τόπους της γης
 16. Εμπόδια ανθιστάμενα εις την κίνησιν των σωμάτων προς το κέντρον της γης
 17. Η Ελκτική Δύναμις, και η εκ ταύτης προερχομένη συνάφεια των σωμάτων και το πλησίασμα αυτών. Πείραι και παρατηρήσεις.
 18. Περί των τριχοειδών καλουμένων Σιφώνων και της έλξεως αυτών
 19. Φανέρωσις της Ελκτικής Δυνάμεως εις τα σχοινία
 20. Νόμοι της Ελκτικής Δυνάμεως
 21. Απωστική ή Αποκρουστική Δύναμις
 ΚΕΦ. Β'. Περί της ισορροπίας ή ισοσταθμίας
 22. Τί εστι το Κέντρον της Βαρύτητος
 23. Πώς ευρίσκεται το Κέντρον της Βαρύτητος των σωμάτων με την δοκιμήν
 24. Τί εστιν η Ευθεία της Ευθύνσεως, και η βάσις του σώματος, και τι χρειάζεται διά να ισορροπή το σώμα
 25. Προσάρμοσις της διδασκαλίας περί του Κέντρου της βαρύτητος εις διαφόρους περιστάσεις
 26. Μερικά τεχνοπαίγνια επιστηριζόμενα εις την διδασκαλίαν περί του κέντρου της βαρύτητος
 27. Μερικά περίεργα προβλήματα επιστηριζόμενα εις την θέσιν του κέντρου της βαρύτητος, κα προβαλλόμενα τοις άλλοις χάριν παιδιάς
 28. Τί εστι Ζυγός ή Ζύγιον, και πώς δοκιμάζεται, αν ήναι καλόν
 29. Τί εστί Μοχλός
 30. Διάφορα είδη του Μοχλού
 31. Νόμοι, καθ' ους ακολουθεί ο Ετερόδρομος Μοχλός
 32. Χρήσις των νόμων περί της ισοσταθμίας του Ετεροδρόμου Μοχλού
 33. Αι περισσότεραι ενέργειαι, τας οποίας κάμνομεν ημείς με τα κοινά εργαλεία, αναπτύσσονται από την διδασκαλίαν του Ετεροδρόμου Μοχλού
 34. Νόμοι, κατά τους οποίους ακολουθεί ο Ομόδρομος Μοχλός
 35. Μερικά Φαινόμενα αναπτυσσόμενα διά του Ομοδρόμου Μοχλού
 ΚΕΦ. Γ'. Περί των χωριστών ιδιοτήτων των σωμάτων και της διαφοράς αυτών
 36. Κατά τι διαφέρουσι τα σώματα απ' αλλήλων
 37. Στερεά και ρευστά σώματα
 38. Σκληρά, απαλά, θραυστά σώματα
 39. Πυκνά και αραιά σώματα
 40. Διαφανή και σκιερά σώματα
 41. Σκοτεινά και φωτεινά σώματα
 ΚΕΦ. Δ'. Περί των στοιχείων των σωμάτων
 42. Ετερογενή και ομογενή σώματα
 43. Ανάλυσις και Σύνθεσις Χημική
 44. Στοιχεία των σωμάτων
 45. Απλά και σύνθετα σώματα
 46. Χημικαί Συγγένειαι
 47. Τί εστι Ζύμωσις και ποσαπλή
 48. Τί εστιν οινώδης και οξώδης ζύμωσις
 49. Τί εστι Σήψις
 50. Τί εστι Κρυστάλλωσις

Βιέννη
1812