ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Γεωγραφία Mεθοδική απάσης της Oικουμένης (Βενετία, 1818)

pdf16

view

Εξώφυλλο
 ΑΦΙΕΡΩΣΙΣ
 Προς τους Αναγνώστας
 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
 1. Υπόθεσις
 3. Καταγραφή των Σφαιρών
 6. Ορισμοί γενικοί των σχημάτων
 7. Ορισμοί της Γεωγραφίας
 8. Κορυφαία γραμμή, Ζενίθ, και Ναδίρ
 10. ’ξονες της γης
 12. Πόλος Αρκτικός. και Ανταρκτικός
 14. Ορίζων αισθητός
 15. Ορίζων νοητός
 17. Μεσημβρινός μέγιστος
 18. Πρώτος Μεσημβρινός
 19. Ισημερινός
 20. Ζωδιακός
 21. Τροπικοί κύκλοι
 22. Πολικοί κύκλοι
 23. Κόλουροι
 24. Κύκλος των Ωρών
 27. Πλάτος παντός τόπου
 29. Μήκος παντός τόπου
 31. Αναλογία των Μέτρων
 37. Πίναξ των Μιλίων
 38. Ζώναι της γης
 42. Κλίματα ωριαία και μηνιαία
 43. Λυκαυγές φως
 45. Σφαίρα ορθή
 46. Σφαίρα παράλληλος
 48. Σφαίρα πλαγία
 52. Αμφίσκιοι
 54. Ετερόσκιοι
 55. Αντίσκιοι
 56. Αντίποδες
 57. Θεωρία διατί δεν πίπτωμεν έξω της γης
 68. Τα μεγαλύτερα Όρη της γης της Α'. και Β'. Τάξεως
 70. Όρη πυρίπνοα
 72. Ακρωτήρια
 73. Χερσόνησοι
 74. Νήσοι
 75. Ωκεανοί
 78. Θάλασσαι
 87. Κόλποι
 93. Πορθμοί
 100. Λίμναι του κόσμου
 102. Λιμένες
 103. Ισθμοί
 104. Ποταμοί
 107. ΤΟΜΗ ΔΕΥΤΕΡΑ, περιέχουσα τινά γεωγραφικά προβλήματα
 149. ΤΟΜΗ ΤΡΙΤΗ, εν η περιέχονται τινά θεωρήματα
 190. ΤΟΜΗ ΤΕΤΑΡΤΗ, ήτις περιέχει την γενικήν και μερικήν διαίρεσιν της γης την αρχαίαν γενεαλογίαν του κόσμου, τους λαούς, τα ήθη, την φωνήν και την Θρησκείαν αυτών, κτλ.
 191. Οι απόγονοι των τριών υιών του Νώε, Σημ, Χαμ, και Ιάφεθ.
 194. Πάντες οι λαοί του Κόσμου ανάγονται εις Κλάσεις και εις Γενεάς
 196. Νέος Ανεμοδείκτης τρίγλωσσος, και περί ανέμων
 202. Υποδιαίρεσις της Γης
 203. ΕΥΡΩΠΗ, πρώτον μέρος του Κόσμου
 206. Πορτογαλλία
 207. Ισπανία
 208. Γαλλία
 209. Ελβετία
 210. Ιταλία
 211. Γερμανία
 212. Ουγγαρία
 213. Ελλάς, και Ευρωπαία Τουρκία
 214. Βουλγαρία
 215. Μακεδονία
 216. Αλβανιτία
 217. Θεσσαλία
 218. Νέα Αττική
 219. Πελοπόννησος
 220. ’πασαι αι Νήσοι της Μεσογείου θαλάσσης
 285. Δακία
 287. Σερβία
 288. Πολωνία, είτε Λεχία
 289. Προυσία
 290. Δανία ήτοι Δανιμάρκα
 291. Ολλανδία
 292. Βρεττανία άπασα
 293. Σβεκία και Λαπωνία
 294. Ρωσσία
 295. ΑΣΙΑ, δεύτερον Μέρος του Κόσμου
 296. Κίνα
 297. Ινδία
 298. Περσία
 299. Ταρταρία
 300. Ασία Μικρά
 301. Βυθινία
 302. Μηδία
 304. Καρία
 305. Παμφυλία
 306. Καππαδοκία
 307. Λυκαονία
 309. Κολχίς, είτε Γεωργία
 310. Μεγάλη Αρμενία
 311. Συρία
 312. Παλαιστίνη
 315. Ευδαίμων Αραβία
 316. ΑΦΡΙΚΗ, τρίτον μέρος του Κόσμου
 317. Αίγυπτος
 318. Ληστρικαί Επαρχίαι. Τούνεζι
 319. Τρίπολις
 320. Αλγέρη
 321. Μαρόκ και Φέζ
 322. Σάαρα η Έρημος
 323. Αβυσσυνία και άπασα η Αιθιοπία
 324. Νήσοι της Αφρικής
 332. Νήσοι της Ασίας
 365. ΑΜΕΡΙΚΗ, τέταρτον μέρος του Κόσμου
 366. Αμερική βόρειος
 367. Φλώριδα
 468. Ηνωμέναι Επαρχίαι
 369. Λαυραδόρ
 370. Νέον Μέξικον
 371. Νότια Αμερική
 372. Η Βρασιλία γή
 373. Η Χιλή
 374. Η Χίκα
 375. ’πασαι αι Νήσοι της Αμερικής
 390. Πέμπτον μέρος του Κόσμου, ΓΗ ’ΓΝΩΣΤΟΣ
 396. Νομισματολογία
 ΠΙΝΑΞ ΤΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΛΗΣ
 ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΦΙΛΟΓΕΝΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

Βενετία
1818