ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Περί Φιλοσόφου, Φιλοσοφίας... (Βιέννη, 1786)

pdf16

view

Εξώφυλλο
 Τοις εντευξομένοις
 Περί Φιλοσόφου
 Περί φιλοσοφίας
 Περί σώματος φυσικού και μεταφυσικού
 Περί ύλης μεταφυσικής και φυσικής
 Περί στοιχείου φυσικού και μεταφυσικού
 Περί βάρους, ή βαρύτητος φυσικής
 Περί βαρύτητος φυσικής και μηχανικής
 Περί κενού φυσικού και μεταφυσικού
 Περί εκτάσεως μεταφυσικής
 Περί διαστήματος μεταφυσικού
 Περί Τόπου
 Περί χρόνου μεταφυσικού
 Περί κινήσεως μηχανικής
 Περί μονοειδής κίνησις μηχανική
 Περί ταχύτητος μηχανικής
 Περί ταχύτητος των κυρτάς γραμμάς διερχομένων σωμάτων
 Τι ροπή, εν τω μηχανικώ χρόνω
 Τι όγκος φυσικός εν τη μηχανική
 Θεωρήματα
 Περί φύσεως μεταφυσικής
 Περί υποστάσεως φιλοσοφικής λογικής και μεταφυσικής
 Περί μεταφυσικής υπάρξεως
 Περί ουσίας μεταφυσικώς
 Περί ψυχής μεταφυσικώς
 Περί ενώσεως ψυχής και σώματος μεταφυσικώς
 Περί πνεύματος μεταφυσικού
 Περί αθανασίας μεταφυσικής και ηθικής
 Περί θεού μεταφυσικώς και θεολογικώς
 Πίναξ
 Σημείωσις των ημαρτημένων

Βιέννη
1786